Tutti pazzi per Lapadula: a breve l'offerta di un'altra grande squadra