Ore frenetiche per Lapadula, l'affare è in dirittura d'arrivo: le ultime